تبلیغات
و خداوند زمین را برایتان جایگاه امن و آرامش قرار داد
و خداوند زمین را برایتان جایگاه امن و آرامش قرار داد
Lets get green 
قالب وبلاگ
نویسندگان
                     http://www.stockmedicalart.com/medicalartlibrary/images/kidney-anatomy2.jpg

Z-R:با سلام به همه ی دوستان عزیز و سلام به همه ی زیست دوستان و همه ی دوست داران تجربی, این پست به آناتومی کلیه اختصاص دادم 

کلیه ها دو جسم لوبیایی شکل هستند که به جدار خلفی شکم چسبیده اند و توسط صفاق جداری پوشیده شده اند. وزن هر کلیه به طور متوسط 135 گرم است. .

ابعاد :

cm 11 طول ، cm 6 عرض ، cm 3 ضخامت
کلیه از نظر موقعیت توپوگرافی در نواحی هایپوکندر ، اپی گاستر ، و لومبار قرار گرفته است. .
محور طولی که از کلیه عبور می کند به موازات محور طولی عضله ی پسواس ماژور است. بر همین اساس کلیه ها به صورت مایل قرار گرفته اند طوریکه قطب های فوقانی آن به هم نزدیک تر وقطب های تحتانی آن از هم دورتر می مانند.
فاصله ی قطب فوقانی تا خط میانی بدن 5و2 وفاصله قطب تحتانی تا این خط 5 و 7 سانتی متر است. .
از نطر آناتومی سطحی کلیه ها
.....

در محاذات کنار فوقانی مهره ی 12 توراسیک تا مرکز مهره ی 3 لومبار قرار گرفته است وکلیه ی راست به دلیل قرار گیری کبد در سمت راست مقداری پایین تر از کلیه ی چپ می باشد. طوری که
کلیه ها در فاصله ی قسمت تحتانی آن تا ستیغ ایلیاک 3 تا 5و2 سانتی متر می باشد.
در دم عمیق ، این فاصله حدودا به پهنای یک انگشت می رسد کلیه ها در حین عمل دم و بازدم 2 تا 5 و 2 سانتی متر حرکت می کنند. بنابراین با توجه به بالا و پایین بودن کلیه های راست و چپ ، خط ترانس پیلوریک از بالای ناف کلیه ی راست و پایین ناف کلیه ی چپ عبور می کند.شکل خارجی کلیه :
هر کلیه دارای دو قطب فوقانی و تحتانی ، دو سطح قدامی و خلفی و دو کنار داخلی و خارجی است.

قطب فوقانی :

بر روی قطب فوقانی هر دو کلیه غده ی فوق کلیوی قرار دارد
کنار داخلی :
در وسط این کنار یک فرورفتگی دیده می شود که اصطلاحا ناف کلیه گفته می شود. در ذاخل ناف از جلو به عقب به ترتیب ورید کلیوی ، شریان کلیوی و لگنچه عبور می کند
در 30 درصد از موارد ممکن است شریان کلیوی فرعی وجود داشته باشد که این شریان از پشت لگنچه وارد کلیه خواهد شد و یا مستقیما به یکی از کلیه ها خواهد رفت.
این کنار در بالای ناف کلیه مجاور با غده ی فوق کلیوی و در پایین ناف مجاور با لگنچه و ابتدای حالب است.

سطح خلفی :

به استثنای یک مورد ، سطح خلفی هر دو کلیه مجاورات مشابهی دارند که عبارت اند از :
دیافراگم ( لیگامان قوسی میانی خارجی
psoas major ، quadratus lumbarum ، transvers abdominusعضلات
sub costal ، ilio inguinal و ilio hypogastricاعصاب
sub costalعروق
کلیه ی چپ در عقب مجاور با دنده های 11 و 12 و کلیه ی راست فقط با دنده ی 12 مجاورت دارد.


            http://www.uptodate.com/home/content/images/NEPH/14184/Normal_glomerulus.jpg

سطح قدامی :

مجاورات کلیه ی راست : کبد ، دئودنوم ، خم کولیک راست و قسمت هایی از ژژنوم
مجاورات کلیه ی چپ : معده ، طحال ، پانکراس ، خم کولیک چپ ، کولون نزولی و ژژنوم
پوشش های کلیه
پوشش های کلیه عبارتند از :
fibrous capsule ( true capsule )
peri renal fat
renal fascia ( false capsule )
para renal fat
fibrous capsule :
کپسول حقیقی از جنس بافت همبند متراکم است که مستقیما به خود کلیه چسبیده است. این لایه از طریق ناف کلیه وارد شده و کف سینوس کلیه را نیز می پوشاند. در افراد سالم این لایه به راحتی از روی کلیه برداشته می شود.
peri renal fat :
یک بافت فیبروآلوئولار است که از چربی و بافت همبند سست تشکیل شده و به صورت پوشش بسیار سستی خارج تر از کپسول لیفی قرار دارد.
renal fascia

کپسول کاذب لایه ای است از جنس بافت همبند که دارای دو لایه ی قدامی و خلفی می باشد که این لایه ها را بایستی در سمت بالا ، پایین ، داخل و خارج کلیه دنبال کنیم.

در سمت بالا :

در سمت بالا فاسیای کلیوی ، غده ی فوق کلیوی را نیز در بر گرفته و سپس در امتداد فاسیای دیافراگماتیک قرار می گیرد. نکته ی مهم این است که بین کلیه و غده ی فوق کلیوی ورقه ای از جنس همین فاسیا وجود دارد که آن دو را از هم جدا می کند. به همین دلیل است که در جراحی های غده ی فوق کلیه به راحتی می توان این غده را از کلیه جدا نمود.

در سمت پایین :

در سمت پایین لایه های قدامی و خلفی به همدیگر نمی رسند. طوری که لایه ی خلفی در دیواره ی خلفی شکم به سمت پایین رفته و در نهایت در ناحیه ی لگن در امتداد فاسیای ایلیاک قرار می گیرد و لایه ی قدامی بدون تعیین مرز مشخصی با بافت خارج صفاقی اطراف حالب یکی خواهد شد. به همین دلیل است که در افرادی که دچار لاغری شدید می شوند به دلیل آب شدن چربی های اطراف کلیه ، کلیه می تواند به سمت پایین حرکت کند. به چنین حالتی کلیه ی شناور می گویند.

در سمت خارج :

در سمت خارج دو لایه با هم یکی شده و در امتداد فاسیای قرار می گیرند..

در سمت داخل :

در سمت داخل لایه ی قدامی در امتداد بافت همبند اطراف آئورت و ورید آی وی سی قرار می گیرد و لایه ی خلفی با فاسیای عضلات تنه و دیسک های بین مهره ای ناحیه ی کمر یکی می شود.
در ناف کلیه دیواره ای از جنس همین فاسیا وجود دارد که این دو لایه را به هم وصل می کند.
این دیواره توسط عناصری که از ناف عبور می کنند سوراخ می شود.
para renal fat
بافت چربی است که عمدتا در قسمت خلفی تحتانی کلیه قرار دارد و از نظر عملکردی مشابه با تشک عمل کرده و ضربات وارده به کلیه را تا حدودی می گیرد.
شریان های کلیه
کلیه ها از نظر خون رسانی توسط شریا نهای رنال که مستقیما از آئورت شکمی جدا می شوند تغذیه می شوند. هر شریان کلیوی از طریق ناف کلیه وارد شده و به دو شاخه ی قدامی و خلفی تقسیم می گردد که شاخه ی قدامی به 4 شاخه ی سگمنتال راسی ، فوقانی ، میانی و تحتانی تقسیم می گردد. شاخه ی خلفی فقط وارد سگمنتال خلفی می شود. بر همین اساس کلیه را به 5 سگمان تقسیم می کنند که هر سگمان معادل شاخه های شریانی می باشد. شریان های کلیه شریان های انتهایی هستند یعنی خطر نکروز شدن بافت کلیه در صورت مسدود شدن شریان وجود دارد.
وریدهای کلیه
مستقیما به آی وی سی تخلیه می گردد

نکات بالینی :

جهت دسترسی به کلیه برش های مختلفی در دیواره ی شکم انجام می گیرد ولی یکی از شایع ترین برش ها در منار تحتانی دنده ی 12 می باشد که به صورت مایل خط برش از کنار خارجی عضله ی اسپاین اراکتور تا خار خاصره ای قدامی _ فوقانی کشیده می شود.

غده ی فوق کلیوی :
غدد فوق کلیوی در ناحیه ی اپی گاستر قرار گرفته اند.هر کدام از آنها وزنی در حدود 5 گرم دارد
ابعاد :
mm5 طول ، mm30 عرض ، mm10 ضخامت

غده ی فوق کلیوی راست :

هرمی شکل بوده و دارای قاعده ، راس ، سه کنار قدامی ، داخلی و خارجی و دو سطح قدامی و خلفی است. قاعده ی آن روی کلیه قرار گرفته است.
آی وی سی و نیمه ی خارجی آن با کبد مجاورت دارد.
کنار قدامی : از این کنار ورید فوق کلیوی خارج می شود.
کنار داخلی مجاور با شبکه ی سیلیاک و شریان فرنیک تحتانی راست است.

غده ی فوق کلیوی چپ :

از نظر شکل ظاهری نیمه هلالی است. دارای دو کنار داخلی و خارجی و دو سطح قدامی و خلفی است.
سطح خلفی مجاور ستون چپ دیافراگم و کلیه است
سطح قدامی مجاور با معده ، پانکراس و شریان طحالی است . از قسمت تحتانی این سطح ورید فوق کلیوی چپ خارج می شود که این ورید وارد کلیه ی چپ می گردد.

شریان ها ی غده فوق کلیه :

هر یک از غدد فوق کلیه 3 شریان دریافت می کنند به نام شریان های :
1_ superior supra renal
2_ middle supra renal ( از آئورت شکمی )
3_ inferior supra renal ( از شریان کلیوی )
 

http://publicrelations.tums.ac.ir/images/news/kidney1.bmp

http://kandh.org/kidney.gif

http://news.bbc.co.uk/nol/shared/spl/hi/pop_ups/05/health_guinness_medical_record_breakers/img/6.jpg

http://www.liberal-vision.org/wp-content/uploads/2009/06/kidney.jpg

http://static.howstuffworks.com/gif/adam/images/en/kidney-blood-supply-picture.jpghttp://www.foxnewmedia.biz/e16/e233/e62/e142/NephronFlowVinGIF_static_eng.gif

http://www.stockmedicalart.com/medicalartlibrary/images/kidney-anatomy.jpg


http://sitemaker.umich.edu/ransom.lab/files/glomerulus.jpg

http://www.astrographics.com/GalleryPrints/Display/GP2033.jpg

http://www.uni-ulm.de/elektronenmikroskopie/GLOMERULUS.jpg

http://s3.images.com/huge.56.281788.JPGطبقه بندی: بدن، 
برچسب ها: کلیه، نفرون، گلومرول، آناتومی کلیه،  
[ یکشنبه 3 مرداد 1389 ] [ 10:51 ب.ظ ] [ S.R ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


سلام دوستان منS.R (صالح رئوفی)
این وبلاگ نگاهی صمیمانه و رنگی به درست زیست شناسی دارد.
ز ی س ت یعنی زندگی, درسی که پرده اسرار را می گشاید.چه لذت بخش است که بدونی در پس هر نفسی چه چیزی نهفته است.وبلاگ ما وبلاگی است برای همه در هر رشته ای و در ستایش زیست شناسی.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

  • آسمان
  • بک لینک
  • ویندوز سون